Online Test
Giới thiệu

Bài kiểm tra trình độ trực tuyến này sẽ cung cấp cho bạn một dấu hiệu gần đúng về trình độ tiếng Anh của bạn. Bạn có thể sử dụng kết quả để giúp bạn tìm nội dung trên trang web của chúng tôi phù hợp với khả năng tiếng Anh của bạn.

Bài kiểm tra

25 câu hỏi trắc nghiệm 10–20 phút Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá sự hiểu biết của bạn về ngữ pháp, từ vựng và cách diễn đạt tiếng Anh. Mỗi câu hỏi ở dạng trắc nghiệm và bạn sẽ có một lựa chọn trong số ba câu trả lời có thể. Bạn sẽ được yêu cầu đọc kỹ từng câu hỏi và chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng. Vào cuối bài kiểm tra, bạn sẽ được đánh giá về trình độ tiếng Anh hiện tại của mình.

Kết quả

Kết quả của bạn sẽ là một trong ba cấp độ có thể có: người mới bắt đầu đến tiền trung cấp trên trung cấp trở lên.